Hero image.

Regulamin

ARTYKUŁ 1. | DEFINICJE
W niniejszych ogólnych warunkach poniższe terminy są zawsze pisane wielką literą używa następującego znaczenia.

1. JouwTech: użytkownik niniejszych ogólnych warunków, mieszczący się pod adresem Seggelant-Noord 5B, 3237MG w Vierpolders, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym pod numerem Izby Handlowej 69602999.

2. Druga Strona: każda osoba fizyczna lub prawna, z którą JouwTech zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę.

3. Konsument: Druga Strona, osoba fizyczna nieprowadząca działalności zawodowej lub gospodarczej.

4. Strony: JouwTech i Druga Strona łącznie.

5. Umowa: każda umowa zawarta pomiędzy Stronami bezpośrednio za pośrednictwem Sklepu Internetowego w ramach którego JouwTech zobowiązał się wobec Drugiej Strony do dostarczenia Produktów.

6. Produkty: towary, które JouwTech ma dostarczyć Drugiej Stronie w ramach Umowy, łącznie ze zwróconymi towarami zmieszanymi na jednej lub większej liczbie palet.

7. Sklep internetowy: www.jouwtech.nl.

8. W formie pisemnej: komunikacja pisemna, komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej lub jakakolwiek inna forma komunikacji, którą można z nią utożsamić, biorąc pod uwagę stan wiedzy i panujące poglądy społeczne.


ARTYKUŁ 2. | POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty JouwTech w Sklepie internetowym i każdej zawartej Umowy.

2. Do Umowy nie mają zastosowania jakiekolwiek ogólne warunki Drugiej Strony, pod jakąkolwiek nazwą.

3. Odstępstwa od postanowień niniejszych ogólnych warunków mogą być dokonywane wyłącznie w sposób wyraźny i pisemny. Jeżeli i w zakresie, w jakim postanowienia niniejszych ogólnych warunków odbiegają od tego, co Strony wyraźnie uzgodniły na piśmie, pierwszeństwo będzie miało to, co Strony wyraźnie uzgodniły na piśmie.

4. Zniszczenie lub unieważnienie jednego lub większej liczby postanowień niniejszych ogólnych warunków lub Umowa jako taka nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień. W takim przypadku Strony zobowiązane są do podjęcia wzajemnych konsultacji w celu zawarcia porozumienia zastępczego w zakresie dotkniętej klauzuli. Cel i zakres pierwotnego przepisu zostaną w miarę możliwości uwzględnione.

 


ARTYKUŁ 3. | OFERTA I ZAWARCIE UMÓW
1. Każda oferta JouwTech jest niezobowiązująca. Niezwłocznie, a przynajmniej tak szybko jak to możliwe po złożeniu zamówienia Złożono ofertę innej Strony, JouwTech może w dalszym ciągu wycofać ofertę, na przykład jeśli Produkty nie są już dostępne. Jeżeli w takim przypadku druga strona dokonała już płatności, JouwTech zorganizuje jej zwrot tak szybko, jak to możliwe.

2. Bez uszczerbku dla postanowień ust. 1, każda Umowa zostaje zawarta w chwili, gdy oferta JouwTech została przyjęta przez Drugą Stronę, a Druga Strona spełniła wszystkie warunki, które są wyraźnie określone w ofercie. Zamówienie zostanie wówczas potwierdzone Drugiej Stronie drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1.

 


ARTYKUŁ 4. | ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ DRUGĄ STRONĘ

1. Po jej zawarciu Umowa może zostać rozwiązana przez Drugą Stronę wyłącznie na warunkach, o których mowa w ust. następnym.

2. Jeżeli Druga Strona odstąpi od Umowy przed wysyłką Produktów, Druga Strona będzie winna 27% całkowitej ceny zakupu tytułem kosztów anulowania. Po wysłaniu Produktów anulowanie nie jest już możliwe.ARTYKUŁ 5. | PRAWO ODSTĄPIENIA OD KONSUMENTÓW
1. Konsument nie może odstąpić od umowy w całości ani w części, ponieważ palety mieszane oraz towar z oferty JouwTech składa się z Towaru Zwróconego oraz produktów niesprawdzonych przeznaczonych do celów służbowych, co oznacza, że ​​klientom JouwTech nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy przysługujące Konsumentowi.

 ARTYKUŁ 6. | GODZINY DOSTAWY
1. Wysyłka Produktów nastąpi nie później niż w terminie 90 dni od dnia zawarcia Umowy.

2. Wszystkie czasy dostawy są terminami orientacyjnymi, nie śmiertelnymi i dlatego mogą się różnić. Niewykonanie zobowiązania przez JouwTech rozpocznie się dopiero po tym, jak Druga Strona przekaże JouwTech pisemne powiadomienie o niewykonaniu zobowiązania, w którym podany zostanie rozsądny termin na spełnienie wymagań, a JouwTech nadal nie wywiąże się z zobowiązań po upływie tego ostatniego okresu.

3. W przypadku niewykonania zobowiązania przez JouwTech, o którym mowa w paragrafie poprzednim, Druga Strona jest uprawniona do rozwiązania Umowy, przy czym Drugiej Stronie nie przysługuje dalsze odszkodowanie niż zwrot lub umorzenie kwoty należnej Drugiej Stronie. Strona JouwTech na mocy Umowy kwota.

 


ARTYKUŁ 7. | DOSTAWA PRODUKTÓW
1. Dostawa Produktów następuje poprzez dostawę w terminie określonym przez Kontrahenta adres dostawy.

2. Ryzyko utraty i uszkodzenia Produktów przechodzi na Drugą Stronę z chwilą otrzymania Produktów przez lub w imieniu Drugiej Strony.

3. W przypadku przekroczenia uzgodnionego terminu dostawy Druga Strona uczyni to, bez uszczerbku dla postanowień w związku z naruszeniem Artykułu 6, nigdy nie jest uprawniony do odmowy przyjęcia Produktów i/lub zapłaty kwoty należnej JouwTech na mocy Umowy.

4. Jeżeli dostawa Produktów nie mogła zostać dostarczona na skutek okoliczności leżących po stronie Drugiej Strony, JouwTech jest uprawniony do przechowania Produktów na koszt i ryzyko Drugiej Strony. bez uszczerbku dla obowiązku drugiej Strony zapłaty kwoty należnej JouwTech na mocy Umowy. Koszty powstałe w związku z nieodebraniem przesyłki przez Drugą Stronę, o których mowa w tym miejscu, takie jak dodatkowe koszty wysyłki, zostaną zatem poniesione przez Drugą Stronę. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają wpływu na ryzyko utraty i uszkodzenia

Strona 3 z 2 Produktów przechodzi na Konsumenta dopiero w momencie dostarczenia Produktów przez lub w imieniu Konsument otrzymał.

 


ARTYKUŁ 8. | DOCHODZENIA, SKARGI & WADY
1. W chwili dostarczenia Produktów Druga Strona ma obowiązek niezwłocznie zbadać, czy ich rodzaj i ilość są zgodne z Umową. Jeżeli w ocenie Drugiej Strony charakter i/lub ilość Produktów nie jest zgodna z Umową, Druga Strona ma obowiązek niezwłocznie powiadomić JouwTech drogą elektroniczną.

2. Reklamacje dotyczące wad Produktu, które w momencie dostawy są w zasadzie niewidoczne lub w inny sposób nierozpoznawalne, należy zgłosić w ciągu jednego dnia od wykrycia wady lub co najmniej w terminie jednego dnia od chwili, gdy Druga Strona w rozsądny sposób dowiedziała się o o wadzie, którą można było zgłosić, należy przesłać do JouwTech pocztą elektroniczną ([email protected]).

3. Postanowienia ustępów poprzednich wyłączają obowiązkowy ustawowy termin reklamacyjny wynoszący dwa miesiące Konsumenci bez uszczerbku w rozumieniu art. 7:23 Kodeksu Cywilnego.

4. Jeżeli Druga Strona nie złoży reklamacji w terminie, JouwTech nie będzie mieć żadnych zobowiązań wynikających z takiej reklamacji złożonej przez Drugą Stronę.

5. Nawet jeśli Druga Strona zgłosi reklamację w terminie, obowiązek drugiej Strony zapłaty w terminie pozostanie, chyba że prawo zabrania tego na korzyść Konsumenta.

6. Dostarczony towar dotyczy jednej lub kilku niesprawdzonych palet mieszanych z towarami zwrotnymi, które JouwTech oferuje po najniższych cenach. Druga Strona akceptuje ryzyko, że jeden lub więcej towarów wchodzących w skład palety mieszanej nie będzie takiej jakości, jakiej Druga Strona może oczekiwać od nowych towarów w innych przypadkach. Dlatego JouwTech nie udziela gwarancji na Produkty. JouwTech jest i nie musi znać zawartości i stanu towaru. JouwTech nie ponosi odpowiedzialności za zawartość zmieszanych palet oraz za szkody powstałe na skutek wad towaru. Ponadto JouwTech nie gwarantuje minimalnej wartości detalicznej, nie może zagwarantować braku wad towaru, a także nie może zagwarantować zawartości zmieszanych palet. Druga Strona zwalnia JouwTech z odpowiedzialności za wszelkie jej roszczenia i roszczenia stron trzecich w tym zakresie.

7. Postanowienia ustępu poprzedniego nie mają wpływu na przysługujące im uprawnienia i roszczenia Konsument może dochodzić roszczeń wobec JouwTech (zgodność).

 


ARTYKUŁ 9. | SIŁA WYŻSZA
1. JouwTech nie jest zobowiązany do wykonania jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z Umowy, jeżeli i tak długo, jak uniemożliwia mu to okoliczność, której nie można mu przypisać na podstawie przepisów prawa, czynności prawnej lub panujących poglądów społecznych (siła wyższa). Siła wyższa, oprócz tego, co jest zdefiniowane w prawie i orzecznictwie, obejmuje błędy lub niedociągnięcia dostawców JouwTech, trudności w transporcie, katastrofy, epidemie, pandemie, wojny i groźby wojny, zakłócenia, wykluczenia, zamieszki, akty wojenne i strajki.

2. W zakresie, w jakim zaistnienie siły wyższej trwale uniemożliwia wykonanie Umowy, JouwTech uprawniony jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

3. Jeżeli w momencie zaistnienia siły wyższej JouwTech wypełnił już częściowo swoje zobowiązania w zakresie dostawy lub może jedynie częściowo wywiązać się ze swoich zobowiązań w zakresie dostawy, jest uprawniony do osobnego naliczenia opłaty za już dostarczoną część lub wciąż możliwą do dostarczenia część Umowy tak jakby istniała niezależna Umowa.

4. Szkody powstałe na skutek działania siły wyższej w żadnym wypadku nie podlegają naprawie, z zastrzeżeniem postanowień ust.

 


ARTYKUŁ 10. | CENY, WYSYŁKA I PŁATNOŚCI
1. Przed zawarciem Umowy z Konsumentem podana jest cena łączna, zawierająca podatek VAT oraz koszty przesyłki. W pozostałych przypadkach podane ceny sprzedaży nie zawierają podatku VAT, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej, a rzeczywiste koszty wysyłki poniesione przez JouwTech zostaną dodatkowo pokryte przez Drugą Stronę. W przypadku dostaw poza Holandię obowiązują wyższe koszty wysyłki.

2. JouwTech ma prawo żądać całkowitej lub częściowej zaliczki na poczet uzgodnionej ceny oraz kosztów przesyłki, pod warunkiem, że JouwTech nie będzie zobowiązywał Konsumenta do zapłaty z góry więcej niż połowy ceny zakupu.

3. JouwTech nie jest zobowiązany do realizacji Umowy tak długo, jak Druga Strona nie wywiąże się z jakiegokolwiek zobowiązania płatniczego należnego JouwTech.

4. Płatności należy dokonać w sposób wskazany przez JouwTech, w terminie przez nią określonym terminie lub w terminie przez niego określonym. W przypadku przeniesienia Strona 4 z 2 JouwTech ma standardowy termin płatności wynoszący 14 dni od daty wystawienia faktury, ale można to zrobić indywidualnie przypadki są różne.

5. JouwTech jest uprawniony do udostępniania faktur należnych Drugiej Stronie wyłącznie drogą elektroniczną.

6. W przypadku braku terminowej płatności, Druga Strona popadnie w zwłokę z mocy prawa. Od dnia wystąpienia tego naruszenia, Druga Strona będzie odpowiedzialna za obowiązującą wówczas kwotę ustawową dotyczącą zaległej kwoty należne odsetki (handlowe).

7. Wszelkie uzasadnione koszty, zarówno sądowe, pozasądowe, jak i egzekucyjne, poniesione w celu uzyskania kwot należnych od Drugiej Strony, poniesie Druga Strona.

 


ARTYKUŁ 11. | OBCIĄŻENIE
1. Druga Strona będzie ponosiła szkodę spowodowaną nieścisłościami lub pominięciami w danych przekazanych przez Drugą Stronę, innymi uchybieniami w wykonaniu obowiązków Drugiej Strony wynikającymi z przepisów prawa lub Umowy, a także każdą inną okolicznością, za którą uważa się są poza kontrolą JouwTech.

2. Poza postanowieniami artykułu 8.6, JouwTech w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, w tym za poniesione straty, utracone zyski oraz szkody powstałe w wyniku stagnacji w działalności.

3. Jeżeli JouwTech ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, JouwTech ma prawo w każdej chwili naprawić te szkody. Druga Strona musi dać JouwTech taką możliwość, pod rygorem wygaśnięcia jakiejkolwiek odpowiedzialności JouwTech w tym zakresie.

4. Odpowiedzialność JouwTech ograniczona jest maksymalnie do wartości fakturowej Umowy lub co najmniej do tej części Umowy, której dotyczy odpowiedzialność JouwTech.

5. W przypadku zakupów konsumenckich ograniczenia zawarte w tym artykule nie wykraczają poza to, co jest dozwolone zgodnie z art. 7:24 ust. 2 Kodeksu cywilnego.

 


ARTYKUŁ 12. | OGÓLNE ZASADY REKLAMACJI
1. Reklamacje dotyczące wykonania Umowy należy, bez uszczerbku dla postanowień art. 8, składać drogą elektroniczną ([email protected]) na adres YourTech.

2. Reklamacje złożone do JouwTech będą rozpatrywane w terminie czternastu dni od dnia ich otrzymania odpowiedział. Jeżeli reklamacja wymaga dłuższego czasu rozpatrzenia, odpowiedź zostanie udzielona w ciągu czternastu dni za potwierdzeniem odbioru i wskazaniem, kiedy Druga Strona może spodziewać się bardziej szczegółowej odpowiedzi.

3. Jeżeli reklamacja Konsumenta nie może zostać rozstrzygnięta w drodze wzajemnego porozumienia, Konsument może skierować spór do komisji rozjemczej za pośrednictwem platformy ODR (ec.europa.eu/consumers/odr/).

 


ARTYKUŁ 13. | ZASTRZEŻENIE TYTUŁU
1. Wszystkie dostarczone Produkty pozostają własnością JouwTech do czasu wywiązania się przez Drugą Stronę ze wszystkich swoich zobowiązań płatniczych wynikających z Umowy.

2. Drugiej Stronie nie wolno sprzedawać, zastawiać ani w żaden inny sposób obciążać Produktów objętych zastrzeżeniem własności.

3. Druga Strona zobowiązana jest do przechowywania Produktów dostarczonych w ramach zastrzeżenia własności z należytą starannością i jako rozpoznawalna własność JouwTech.

4. Jeżeli osoby trzecie zajmą Produkty objęte zastrzeżeniem własności JouwTech lub będą chciały ustanowić lub dochodzić praw do nich, Druga Strona ma obowiązek jak najszybciej poinformować o tym JouwTech.

5. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego artykułu, kwota należna Drugiej Stronie wobec JouwTech natychmiast wymagalne i płatne w całości.

6. Druga Strona udziela JouwTech lub osobom trzecim wyznaczonym przez JouwTech bezwarunkowego zezwolenia na wejście do wszystkich miejsc, w których znajdują się Produkty zastrzeżone. The W celu skorzystania ze swoich praw własności druga strona musi na pierwsze żądanie przekazać JouwTech wszelkie informacje. Wszelkie uzasadnione koszty związane z wykonywaniem praw własności JouwTech zostaną poniesione przez Drugą Stronę.

7. Jeżeli Druga Strona wypełniła swoje zobowiązania po dostarczeniu jej Produktów przez JouwTech, zastrzeżenie własności w odniesieniu do tych Produktów powraca z chwilą, gdy Druga Strona nie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z zawartej później Umowy.

 


ARTYKUŁ 14. | POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. JouwTech jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią.

2. Towary w JouwTech sprzedawane są w celach biznesowych, co oznacza, że ​​klienci nie podlegają już Prawu Konsumenckiemu, lecz są uważani za klientów biznesowych.

Strona 5 z 2 2. Każda Umowa oraz wszelkie wynikające z niej stosunki prawne pomiędzy Stronami mają charakter wyłączny Obowiązuje prawo holenderskie.

3. Przed złożeniem skargi do sądu Strony zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia sporu w drodze wzajemnego porozumienia.

4. Z wyjątkiem przypadków, w których prawo zabrania tego w danych okolicznościach sprawy, do rozpatrywania wszelkich sporów prawnych pomiędzy Stronami zostanie wyznaczony wyłącznie sąd właściwy w okręgu miejsca prowadzenia działalności JouwTech.